.: HOME :. .: O HŘE :. .: STÁHNI :. .: FAQ :. .: FOTO :. .: ČLÁNKY :. .: DISKUZE :. .: ODKAZY :. .: NAPIŠTE MI :.
HOME HOME Simulátor železničního
uzlu Brno
Poslední verze: JOP DOZ 2.5. 16.10.2014
Zabezpečovací zařízení - část 2

Navazuji na část první, ve které jsme probrali obecný úvod. Zde ve druhém díle si probereme důležitou součást zabezpečovacího zařízení - prostředky pro zjištění volnosti úseku.

Prostředky pro zjištění volnosti úseků

Tyto prostředky jsou důležitou součástí především staničního, traťového, ale také např. přejezdového zabezpečovacího zařízení.

Lze je rozdělit především podle místa působení na:

- bodové prostředky

- liniové prostředky

 

Bodové prostředky jsou nyní nejčastěji počítače náprav(PN). Už z principu a názvu bodových prostředků vyplývá umístění počítače náprav (tedy počítacího bodu) na obou okrajích úseku, který tedy PN ohraničují (v případě rozvětveného úseku se umístí na každý jeho konec). Počítač náprav pak (jak již název napovídá) zaznamenává počet náprav, které vjely do úseku a náprav, které úsek opustily. Pokud je čítač náprav ?na nule?, je úsek indikován jako volný, v opačném případě jako obsazený. Z toho plyne samozřejmě jistá nevýhoda ? v případě nakolejení drobného kolejového vozidla v úseku (malá šlapací drezína apod.) se úsek stále jeví jako volný.

Poměrně rozšířený princip počítače náprav vychází z vlastností magnetického obvodu a indukčního zákona se zde pokusím zjednodušeně popsat. Základem jsou 2 cívky ? vysílací a přijímací. Vysílací cívka slouží jako zdroj střídavého mag. pole. Tento mag. tok pak v klidovém stavu indukuje v přijímací cívce napětí. Při projetí kola se změní směr magnetického toku a tím i poklesne indukované napětí. Toto je poté vyhodnoceno. Pro určení směru pohybu kola (zda vjelo nebo opustilo úsek) se používá toto uspořádání na hranici úseku dvojité. To by byla kolejová část počítače náprav.  Impulzy jsou vedeny párem vodičů do elektronické části počítače náprav. A v ní se podle posloupnosti impulzů jednoduše určí směr jízdy. Ještě dodám, že tato elektronická část bývá umístěna nejčastěji ve stavědlové ústředně. A na závěr ještě něco málo o nejčastěji používaných typech - v ČR se používají PN zj. od fy Alcatel a Siemens.

 

Liniové prostředky jsou zj. klasické kolejové obvody. Máme 2 základní typy dle zapojení ? sériový a paralelní kolejový obvod (KO). V případě prvním je zdroj i kolejové relé vzájemně v sérii (viz principielní schéma ? obrázek). V klidovém stavu je obvod rozpojený, kotva relé odpadlá, úsek indikován jako volný. V případě přítomnosti nápravy (šuntu) se obvod uzavře, kotva relé přitáhne. Nevýhoda zapojení ? v případě přerušení obvodu (např. upadlý přívod ke kolejnici) se obvod ani při přítomnosti šuntu neuzavře a úsek se stále jeví jako volný.

 

Naproti tomu u paralelního KO ve volném stavu protéká proud ze zdroje přes odpor(napájecí konec KO), jeden kolejnicový pás, cívku relé(tzv. reléový konec KO) a uzavírá se přes druhý kolejnicový pás. Relé je tedy přitaženo a úsek indikován jako volný. V případě přítomnosti vlakového šuntu se proud ze zdroje uzavírá přes odpor R a dvojkolí, na cívce relé je zanedbatelné napětí a kotva relé je odpadlá ? úsek obsazený. Totéž se ale stane i v případě např. zmíněného přerušení obvodu a obvod se tak bude jevit jako obsazený, což je z hlediska zabezpečovací techniky a bezpečnosti správné.

 

Dále ještě doplním pár konstrukčních detailů ? ohraničené kolejové obvody jsou ohraničeny izolačními vložkami, které impedančně oddělují sousední KO. Aby ale bylo umožněno vedení zpětného trakčního proudu (na obrázku označen jako Itr), případně zpětného topného proudu u neelektrifikovaných tratí, jsou u jednopásového KO zřízeny kosé propojky (viz obr. 3a), u dvoupásového KO sousední kolejové obvody navzájem elektricky spojeny přes oddělovací transformátory, které mají spojeny středy vinutí (viz. obr. 3b). Toto hlavní vinutí(tvořené jen několika závity), stejně tak i propojovací vodiče, musí být dimenzováno na vedení proudu v řádu stovek ampér (viz. foto). Proto jsou také transformátory chlazeny olejem.

 

Vývoj od budoucna

Problematika kolejových obvodů je velice široká. Zvláště když se oblast stále vyvíjí, objevují se nová řešení, ale také nové problémy, především kdysi s rušením při zavádění tyristorové regulace hnacích vozidel (pronikání vyšších harmonických kmitočtů) a nyní také při zavádění asynchronních trakčních pohonů vozidel (ČD 471, ČD 680). Zájemce o bližší informace o problematice KO a počítačů náprav odkážu především na obsáhlé materiály [1], [2], [7] a [8].

 

obr.1: sériový kolejový obvod - princip obr.2: paralelní kolejový obvod - princip obr.3: kosá propojka a oddělovací trafo

 

 

Ilustrační fotografie:

Izolační vložka na styku 2 sousedních kolejových obvodů

Stykový transformátor - všimněte si mohutných dvojitých přívodů ke každé kolejnici a spojení středů obou transformátorů paralelně čtyřmi vodiči

Detail kolejové části počítače náprav

 

Další díl

Na co se můžete těšit v dalším dílu seriálu? V dalším díle se budu zabývat reléovým zabezpečovacím zařízením, takže se máte na co těšit.

 

 

Použitá a odkazovaná literatura a materiály v tomto seriálu:

[1] Řízení dopravy pomocí sdělovací, zabezpečovací a výpočetní techniky

[2] Zabezpečovací zařízení I ? Ing. B. Nádvorník, Ing. Z. Macoun

[3] Zabezpečovací zařízení II ? Ing. B. Nádvorník, Ing. Z. Macoun

[4] Diagnostické přístroje v zabezpečovací technice ? B. Nádvorník a kol.

[5] Katalogové listy a internetové stránky AŽD Praha (www.azd.cz)

[6] ZTP JOP (základní technické požadavky jednotného obslužného pracoviště)-  http://predpisy.wz.cz/

[7] Problémy kompatibility kolejových obvodů u ČD ? V. Chudáček

[8] Detekce kolejových vozidel v železniční zabezpečovací technice ? V. Chudáček, Vl. Kyjovský, L. Lochman

© 2005-2014 Koudy Šíření obsahu webu bez souhlasu autora není dovoleno; Powered by PHP&MySQL, HTML 4.01 Transitional Valid