.: HOME :. .: O HŘE :. .: STÁHNI :. .: FAQ :. .: FOTO :. .: ČLÁNKY :. .: DISKUZE :. .: ODKAZY :. .: NAPIŠTE MI :.
HOME HOME Simulátor železničního
uzlu Brno
Poslední verze: JOP DOZ 2.5. 16.10.2014
Zabezpečovací zařízení - část 3

Třetí část seriálu pojednává o reléovém zabezpečovacím zařízení.

ÚVOD

Nyní se již dostávám k prvnímu typu poměrně rozšířeného staničního zabezpečovacího zařízení. Pokud neuvedu jinak, budu se zde věnovat především zřejmě nejvíce rozšířenému typu ? RZZ AŽD 71.
V reléovém ZZ jsou, jak již název napovídá, všechny závislosti realizovány elektricky přes obvody, jejichž podstatnou součástí jsou relé. Relé zde víceméně realizují i veškeré logické závislosti a logické funkce.

Postupem času vzniklo několik typů a skupin RZZ. Lze je rozlišovat např. reléové ZZ podle způsobu přestavování výměn:
- s výměnami přestavovanými jednotlivě ? zde je potřeba řadičem všechny pojížděné i odvratné výměny přestavit v zamýšlené jízdní cestě do správné polohy a až poté je možno stisknutím tlačítka cestu uzavřít.
- s výměnami přestavovanými skupinově (cestový systém) ? výměny se v základním stavu přestavují automaticky podle navolené vlakové cesty

A dále lze rozlišovat např. podle způsobu volby cesty:
- tzv. dvoutlačítkový systém ? volba cesty probíhá stisknutím počátečního a koncového tlačítko v reliéfu kolejiště
- číslicová volba ? každý prvek v kolejišti má přiřazen trojmístné číslo, volba cesty pak probíhá zadáním čísla prvku, kde cesta začíná a zadáním čísla prvku konce cesty, případně mezitím ještě zadáním čísel variantních bodů

Většina prvků zařízení výstroje zabezpečovacího zařízení je soustředěna v tzv. stavědlové ústředně. Stavědlová ústředna obsahuje především rámy doslova ?obsypané? relátky, případně celými typizovanými reléovými sadami, dále pak například panely s pojistkami, nastavavovacími (regulačními) odpory apod. (viz. foto)

Indikace a zadávání požadavku probíhá v zásadě 2 způsoby - podle rozsahu stanice a kolejiště. U menších stanic je zřízen ovládací stůl. Na jeho horní ploše, která je mírně skloněná od vodorovné roviny, je vyobrazen reliéf kolejiště s barevnými průsvitkami, dále signalizace návěstidel, sady tlačítek umístěných v reliéfu kolejiště a také několik tlačítek, řadičů a kontrolních žárovek umístěných mimo reliéf. Na bočních stěně ovládacího stolu pak bývají například traťové klíče. (viz foto)

U stanic většího rozsahu je většinou zřízeno ovládání číslicovou volbou ? reliéf pak je vyobrazen opět s průsvitkami na svislém panelu. Ten bývá většinou rozměrnější, v případě většího rozsahu stanice bývá několikrát ?zalomen? ? rozložení připomíná v půdorysu téměř půlkruh. Obsluhující zaměstnanec sedí přibližně v jeho středu za ovládací skříňkou se sadou numerických a také několika pomocných tlačítek. Vedle panelu reliéfu pak bývá umístěn ještě panel nouzových obsluh a indikací.

A nyní něco ke zmíněným průsvitkám. V reliéfu kolejiště jsou 2 barvy průsvitek. V případě, že ani jedna nesvítí, je úsek volný. V případě prosvětlení úseku žlutými průsvitkami je úsek v závěru cesty, případně při stisku tlačítka kontroly polohy výměn se tak indikuje poloha výměny. Při klidném svícení červených průsvitek je úsek obsazen. Při přerušovaném svitu žlutých průsvitek je v úseku rušen závěr cesty. A poslední stav ? červená průsvitky svítící přerušovaně ve výhybkovém úseku značí rozřez výhybky.

Signalizace návěstidel se umisťuje vždy v vpravo (i když skutečné návěstidlo je na opačné) vedle příslušné koleje v kolejovém plánu. Signalizace vychází z následující tabulky:

 

indikace vjezdového návěstidla: na vjezdovém návěstidle:
svítí stálé červené světlo svítí návěst Stůj
svítí stálé žluté světlo svítí návěst se žlutým horním světlem
svítí stálé zelené světlo svítí návěst se zeleným světlem
svítí stálé zelené světlo v pruhu svítí některý rychlostní pruh
svítí přerušované bílé světlo svítí návěst Přivolávací návěst
svítí přerušované zelené světlo nesvítí žádná návěst
   
indikace předvěsti: na předvěsti:
nesvítí žádné světlo svítí návěst Výstraha
svítí stálé zelené světlo svítí jiná návěst než návěst Výstraha
svítí přerušované zelené světlo nesvítí žádná návěst
   
indikace odjezdového (cestového) návěstidla: na odjezdovém (cestovém) návěstidle:
nesvítí žádné světlo svítí návěst Stůj
svítí stálé žluté světlo svítí návěst se žlutým horním světlem
svítí stálé zelené světlo svítí návěst se zeleným světlem
svítí přerušované zelené světlo nesvítí žádná návěst
svítí stálé bílé světlo svítí návěst Posun dovolen
svítí přerušované bílé světlo svítí návěst Přivolávací návěst
   
indikace seřaďovacího návěstidla: na seřaďovacím návěstidle:
nesvítí žádné světlo svítí návěst Posun zakázán
svítí stálé bílé světlo svítí návěst Posun dovolen
svítí přerušované bílé světlo nesvítí žádná návěstPro každou výhybku (případně logickou dvojici) je zřízen řadič (v podstatě třípolohový přepínač). V základní poloze řadiče je výhybka přestavována automaticky podle navolené cesty. Zbývající dvě krajní polohy pak slouží pro přestavení do základní polohy, resp. polohy k ní opačné. Taktéž je u každého řadiče pro přestavování výměn trojice žárovek ? zelená žárovka signalizuje základní polohu, žlutá polohu opačnou a červená žárovka pak poukazuje na ztrátu dohledu (polohy) výhybky.

Jak již bylo naznačeno, volba vlakové/posunové cesty se provádí stiskem tlačítka u příslušného návěstidla. Zelená/bílá kontrolka umístěná na tlačítku se rozbliká. Stejným postupem se zvolí i koncový bod vlakové cesty (případně ještě variantní body). Rušení volby/vlakové cesty se provede povytažením tlačítka.

Ovládací stůl obsahuje mimo reliéf ještě několik tlačítek ? např. pro udělení souhlasu, tlačítka přivolávacích návěstí spolu s počítadly použití, sady tlačítek pro ruční obsluhu PZZ apod.

Již zmíněná ovládací skříňka u RZZ s číslicovou volbou obsahuje sadu numerických tlačítek, dále sadu tlačítek volby zhlaví (sudé, liché, příp. střední liché, střední sudé) a dále sadu tlačítek pro různé úkony (udělení souhlasu, rušení volby atd.). Způsob obsluhy je podobný jako u RZZ s cestovým systémem, jen místo obsluhy tlačítek v kolejišti se volí trojmístná čísla příslušných bodů.

 

fotografie:

Ovládací stůl RZZ v malé stanici

Indikační deska v Č.třebové (autoR P. Bartoš)

Indikační deska 2 v Č.třebové (autoR P. Bartoš)

Stavědlová ústředna

Stavědlová ústředna

Stavědlová ústředna

Detail reléové sady

Panel nouzových obsluh ve Veselí nad Lužnicí

Indikační deska RZZ ve Veselí

Indikační deska RZZ ve Veselí

Detail s postavenou vlakovou cestou

Detail vjezdových návěstidel a obsazeného úseku

Další díl

Trochu zjednodušeně jsme si popsali obsluhu RZZ. V dalším navazujícím díle se můžete těšit na pokračování popisu RZZ, tentokráte spíše z technické a konstrukční stránky.
 

 

 

Použitá a odkazovaná literatura a materiály v tomto seriálu:

[1] Řízení dopravy pomocí sdělovací, zabezpečovací a výpočetní techniky

[2] Zabezpečovací zařízení I ? Ing. B. Nádvorník, Ing. Z. Macoun

[3] Zabezpečovací zařízení II ? Ing. B. Nádvorník, Ing. Z. Macoun

[4] Diagnostické přístroje v zabezpečovací technice ? B. Nádvorník a kol.

[5] Katalogové listy a internetové stránky AŽD Praha (www.azd.cz)

[6] ZTP JOP (základní technické požadavky jednotného obslužného pracoviště)- http://predpisy.wz.cz/

[7] Problémy kompatibility kolejových obvodů u ČD ? V. Chudáček

[8] Detekce kolejových vozidel v železniční zabezpečovací technice ? V. Chudáček, Vl. Kyjovský, L. Lochman

© 2005-2014 Koudy Šíření obsahu webu bez souhlasu autora není dovoleno; Powered by PHP&MySQL, HTML 4.01 Transitional Valid